Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης

Δικαιολογημένα ἡ ἀγάπη ὀνομάστηκε μητρόπολη τῶν ἀρετῶν καί συγκεφαλαίωση τοῦ νόμου καί τῶν προφητῶν.
Ἄς καταβάλλομε λοιπόν κάθε κόπο μέχρις ὅτου ἐπιτύχομε τήν ἱερή ἀγάπη.
Μέ αὐτήν ἄς ἀποτινάξομε τήν τυραννία τῶν παθῶν καί ἄς ὑψωθοῦμε στούς οὐρανούς πετώντας μέ τά φτερά τῶν ἀρετῶν καί θά δοῦμε τό Θεό, ὅσο εἶναι δυνατόν στήν ἀνθρώπινη φύση.

Ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη, ἐκεῖνος πού ἔχει τήν ἀγάπη, ἔχει τό Θεό μέσα του.

Ἐνῶ ὅταν ἀπουσιάζει ἡ ἀγάπη, δέν ἔχομε καμιά ὠφέλεια, οὔτε μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἀγαποῦμε τό Θεό.
Γιατί λέει ἡ Γραφή: «Ἄν κανεῖς πεῖ ὅτι ἀγαπᾶ τό Θεό καί μισεῖ τόν ἀδελφό του, εἶναι ψεύτης».
Καί πάλι λέει:  Ἀπό αὐτά φαίνεται ὅτι ἡ ἀγάπη περιέχει ὅλα τά ἀγαθά καί βρίσκεται στήν κορυφή ὅλων ὅσα λέει ἡ Ἁγία Γραφή.
Καί δέν ὑπάρχει εἶδος ἀρετῆς, μέ τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος φιλιώνεται καί ἑνώνεται μέ τό Θεό, πού δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀγάπη καί δέν περιλαμβάνεται μέσα σ’ αὐτήν γιά νά τό συγκρατεῖ καί νά τό φυλάει μέ τρόπο ἀνέκφραστο.