Μελέτιος Καλαμαρᾶς (Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης)

Τίς Κυριακές καί τίς ἑορτές νά πηγαίνεις στήν ἐκκλησία. Εἶναι ἡμέρες ἀφιερωμένες στόν Θεό. Καί ἔχομε χρέος νά κάνουμε κάτι περισσότερο πρός δόξα Του, ἀπό ὅ,τι τίς ἄλλες ἡμέρες.
Κάνε το στόχο σου, προθυμία σου, καί θά αἰσθανθῆς μιά βαθειά χαρά πνευματική μέσα σου. Τήν χαρά πού αἰσθανόταν καί ἕνας ἅγιος, πού λέγει: Τότε πού γνώρισα τόν Χριστό, κάθε φορά πού πήγαινα στήν Ἐκκλησία, αἰσθανόμουνα μέσα μου τόση χαρά, πού ἔκλαιγα ἀπό χαρά!

Καί τό λέγω ξεκάθαρα. Οἱ ἱερές ἀκολουθίες στήν Ἐκκλησία δίνουν πάντοτε πολύ μεγαλύτερη χαρά ἀπό ὅτι οἱ καλύτερες δικές μας προσευχές στό σπίτι!

Ἔτσι τό θέλησε ὁ Κύριος. Αὐτός ὅρισε, ὅτι ἡ προσευχή στήν ἐκκλησία πρέπει νά εἶναι γιά μᾶς ἡ πρώτη μας προτεραιότητα.

Πάντοτε λοιπόν νά προτιμᾶς, νά πηγαίνεις ἐκεῖ, πού βρίσκεις μεγαλύτερη πνευματική ὠφέλεια καί οἰκοδομή. Ἄν τό κάνεις θά πάρεις πολύ μεγάλη ὠφέλεια.

Μή ξεχνᾶς ποτέ, ὅτι γιά μᾶς εἶναι πολύ μεγάλη ὠφέλεια νά βρισκόμαστε πολλοί μαζί, καί νά κάνουμε ὅτι μποροῦμε μαζί γιά θέματα πνευματικά. Γι᾿ αὐτό, ἀκόμη καί ἄν σοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νά κάνεις πολλά καλά μόνος σου, χωρίς νά τό ξέρει κανείς ποτέ νά μήν ἀδιαφορήσεις, γιά ὅ,τι μπορεῖ νά γίνει ἀπό τήν ἐκκλησία καί στήν ἐκκλησία!

Ἡ κοινή μας προσπάθεια κάνει τό κάθε ἔργο διπλᾶ εὐάρεστο στό Θεό καί πολλαπλᾶ ὠφέλιμο στόν κόσμο.

Αὐτό ἰσχύει, ὄχι μόνο γιά τά καλά ἔργα· ἀγάπης καί βοήθειας σ᾿ ἐκείνους πού ἔχουν ἀνάγκη, ἀλλά καί γιά τίς προσευχές.

Οἱ κοινές προσευχές στήν ἐκκλησία, εἶναι ἀπό χίλιες πλευρές, καί γιά χίλιους λόγους, πιό ὠφέλιμες, πιό εὐάρεστες καί πιό καρποφόρες καί ἀποδοτικές! Τίς εἰσακούει ὁ Κύριος μέ χάρη καί ἔλεος.

Ἄς ἔχωμε λοιπόν πάντοτε πρώτη μας προτεραιότητα τήν προσευχή στήν ἐκκλησία.

Καί ἄς θυμόμαστε τά λόγια:

Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν.