Γράφει ὁ Μπέλλος Δ. Γεώργιος, Ἠλεκτρολόγος – Ἠλεκτρονικός, M.Sc. στὰ Ἐφαρμοσμένα Ἠλεκτρονικὰ Συστήματα

Δὲν μὲ προβληματίζει τόσο τὸ κομμάτι τῆς ὑγείας ἀπὸ τὶς κεραῖες τοῦ 5G. Ὁ φόβος μου ἔγκειται στὴ χρήση του. Μήπως ἀποτελέσει μία ἀκόμα μεγαλύτερη φυλακὴ ἀπὸ ὅσο ὑπῆρξαν οἱ πρόγονοί του, 3G καὶ 4G. Ὅλα τὰ παραδείγματα ποὺ μιλοῦν γιὰ τὶς ἐφαρμογὲς τοῦ 5G ἐμπίπτουν στοὺς τομεῖς τῆς ἀγροτικῆς οἰκονομίας, τῆς ἰατρικῆς, τῆς ἐκπαίδευσης, τοῦ smart home*, ποὺ ἂς ποῦμε εἶναι…καλοδεχούμενες.
  • Οἱ ἐφαρμογὲς στὰ social media ὅμως πῶς θὰ ἐξελιχθοῦν; 
  • Ἡ ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία θὰ γίνει πιὸ ἄμεση καὶ πιὸ εἰλικρινὴς ἢ θὰ κυριαρχεῖ πάλι ἡ δύναμη τῆς εἰκόνας καὶ τῶν ἐντυπώσεων (βλέπε instagram);
  • Τί ἀποτύπωμα θὰ ἔχει αὐτὸ στὰ παιδιὰ καὶ στοὺς ἐφήβους πού θὰ θεωρήσουν αὐτὸν τὸν τρόπο ἐπικοινωνίας ὡς δεδομένο, π.χ. 3D ἐπικοινωνία μὲ VR γυαλιὰ* κλπ…;
  • Πόσο οὐσιαστικὴ εἶναι αὐτὴ ἡ ἐπικοινωνία, ὅταν πραγματοποιεῖται ἁπλῶς μὲ ἕνα κουμπί, σὲ τόσο ὑψηλὴ ποιότητα καὶ λαμβάνουν μέρος καὶ ἄλλες ἀνθρώπινες αἰσθήσεις, ὅπως ἡ ἁφὴ (tactile internet*), ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὅραση καὶ τὴν ἀκοή; Δηλαδὴ νὰ μιλάει κανεὶς μὲ τὸν ἄλλον, νὰ τὸν βλέπει σχεδὸν ζωντανὸ καὶ μάλιστα νὰ μπορεῖ νὰ τὸν ἀγκαλιάσει….!!!

Αὐτὸ ποὺ ποὺ ζήσαμε ἐμεῖς καὶ ἐνδεχομένως θὰ χάσουμε, εἶναι ὅτι ἔχει πολὺ διαφορετικὴ καὶ πιθανὸν μεγαλύτερη ἀξία, τὸ νὰ πάρει τὸ παιδὶ τὸ ποδήλατό του ἐπὶ παραδείγματι, νὰ ἀνέβει μία ἀνηφόρα, νὰ κουραστεῖ γιὰ νὰ μπορέσει δεῖ τὸν φίλο του. Κάτι ποὺ δείχνει ὅτι, ἀφοῦ θέλησε νὰ κάνει κόπο, ἄξιζε νὰ ἐπικοινωνήσει καὶ νὰ περάσει ὄμορφα μαζί του.
Φαίνεται, ἐπίσης, ὅτι παλιότερα ποὺ ὑπῆρχαν μόνο τὰ σταθερὰ τηλέφωνα, ὅσο πιὸ δύσκολη ἦταν ἡ ἐπικοινωνία τόσο πιὸ οὐσιαστικὴ γινόταν. Τώρα, μὲ τὴν εὔκολη καὶ γρήγορη ἐπικοινωνία, τὸ μέτρο χάθηκε. Ἐξάλλου, ὅταν ἀκούει κανεὶς μόνο τὴν φωνὴ τοῦ ἄλλου, ὁ ἐγκέφαλός του προσπαθεῖ, ἀσυναίσθητα ἴσως, νὰ φανταστεῖ καὶ τὴν εἰκόνα του, τὸ πρόσωπό του, νὰ φανταστεῖ αὐτὸ ποὺ τοῦ περιγράφει. Ἄρα ὁ ἐγκέφαλος ἐκείνην τὴν ὥρα λειτουργεῖ καὶ μάλιστα λειτουργεῖ δημιουργικά! Δημιουργεῖ παραστάσεις ποὺ ἱκανοποιοῦν τὸν ἐσωτερικὸ κόσμο τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸν θρέφουν. Τώρα πλέον μὲ τὸ 5G αὐτὴ ἡ εἰκόνα θὰ εἶναι σχεδὸν ἀληθινὴ μέσα ἀπὸ VR γυαλιὰ καὶ ὁ ἐγκέφαλος ἁπλῶς θὰ παρακολουθεῖ, παθητικά. Καὶ αὐτὸ διαφημίζεται ὡς κάτι τὸ συναρπαστικό, ἐνῷ μᾶλλον γιὰ ξενέρωτο φαίνεται ἂν τὸ ἐξετάσει κανεὶς βαθύτερα…
Αὐτοὶ εἶναι οἱ φόβοι ποὺ ἔχω γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας γενικότερα καὶ γιὰ τὸ 5G εἰδικότερα καὶ νιώθω πώς ὀφείλω νὰ τοὺς ἐκφράσω. Διαφαίνεται ὅτι τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀρνεῖται πεισματικὰ νὰ δεχθεῖ καὶ νὰ παραδεχθεῖ ὅτι τὰ εὔκολα ἐντέλει τοῦ κάνουν κακό, ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν παιδεύεται πέφτει χαμηλότερα, σὲ ὅλους τούς τομεῖς… καὶ τὸ 5G ὑπόσχεται νὰ τοῦ τὰ φέρει ὅλα στὸ πιάτο…
*Smart Home: Ἔξυπνο σπίτι. Αὐτοματοποίηση ὅλων τῶν λειτουργιῶν τοῦ σπιτιοῦ.

*VR γυαλιά: Εἰκονικὴ πραγματικότητα (ἀγγλικά: virtual reality ἢ VR) ὀνομάζεται ἡ προσομοίωση ἑνὸς πραγματικοῦ ἢ φανταστικοῦ περιβάλλοντος).

*tactile internet: Διαδίκτυο μὲ λειτουργίες ποὺ σχετίζονται μὲ τὶς αἰσθήσεις τοῦ ἀνθρώπου.