«Συμβουλές Γέροντος σέ χριστιανούς πού ζοῦν στόν κόσμο»

Ἄν δέν ἀπαρνηθεῖ ὁ ἄνθρωπος τό δικό του θέλημα, δέν θά μπορέσει νά βάλει ἀρχή στό ἔργο τῆς σωτηρίας του οὔτε, πολύ περισσότερο, νά σωθεῖ. Γι᾿ αὐτό, παιδιά μου, ζητᾶτε ἀπό τόν Κύριο νά σᾶς βοηθήσει γιά νά κόψετε τό θέλημά σας.
***
Γιά τήν ψυχική σας ὠφέλεια, ὑποταχθεῖτε τελείως στά προστάγματα τοῦ οὐράνιου Πατέρα μας, ἀγαπῆστε τήν ἡσυχία καί ἀσκηθεῖτε στήν ἀδιάλειπτη προσευχή τοῦ Ἰησοῦ. Ὅσο ὁ Κύριος παραμένει στήν καρδιά σας, τόσο θά αὐξάνουν μέσα σας ἡ ὑπομονή, ἡ ἀγάπη καί ἡ ταπείνωση.
***
Τό μόνο πού εὔχομαι γιά τήν παρούσα ζωή σ᾿ ἐσᾶς καί στόν ἑαυτό μου εἶναι ἡ κάθαρση ἀπό τά πάθη μας. Παρακαλῶ τόν Κύριο νά χρησιμοποιήσει ὁποιοδήποτε μέσο, προκειμένου νά ξεπλυθοῦν οἱ ἀνομίες μας – ἔστω κι ἄν αὐτό θά εἶναι περιφρονήσεις τοῦ κόσμου, ὀνειδισμοί καί ἐξουθενώσεις, πράγματα δηλαδή πού δύσκολα ἀποδέχεται ἡ κοινή λογική.
Στήν πνευματική ζωή πρέπει νά βαδίζουμε ἔχοντας ὁδηγό τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι τήν ἀνθρώπινη λογική.
   Ἀπό φυλλάδιο τῶν ἐκδόσεων:
“Τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ Ἀττικῆς”.
Πηγή: http://inpantanassis.blogspot.com/