Μαρτυρίες για τη θεία λειτουργία

«Ἀντὶ νὰ ἐπιτίθεσαι στὸν ἄλλον», λέει ὁ Ἅγιος Χρυσόστοµος,«ἀντὶ νὰ τὸν ἐλέγχεις, ἀντὶ νὰ τὸν κατακρίνεις, ἀντὶ νὰ τὸν ἐξουθενώνεις,κᾶνε κάτι πολὺ ἁπλό. Ἄρχισε τὸν διάλογο καὶ ὁµολόγησε στοὺς ἄλλους ἐσὺ πρῶτος ὅτι τοὺς κουράζεις καὶ τοὺς ταλαιπωρεῖς, ἐπειδὴ δὲν βαδίζεις στὸν δρόµο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ,δὲν ἔχεις τὸν Χριστὸ στὴν καρδιά σου καὶ ἑποµένως διαρκῶς ἁµαρτάνεις.
Δεῖξε τὴν ἀσθένειά σου ἐσὺ πρῶτος,καὶ τότε µπορεῖς νὰ καλέσεις καὶ τοὺς ἄλλους
νὰ µετανοήσετε ὅλοι µαζὶ καὶ νὰ ἐπιστρέψετε στὸν Χριστό».

«Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ µνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔµπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου,καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου,καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου» (Ματθ. 5, 23-24).


Ὁ Ἅγιος Χρυσόστοµος, ἐπικαλούµενος αὐτὸν τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ, θεωρεῖ τὴ συγχωρητικότητα ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν προσέλευση
στὸ µυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας:

«Ἰδοὺ σᾶς τὸ λέω ἐκ τῶν προτέρων καὶ διαµαρτύροµαι καὶ φωνάζω µὲ δυνατὴ φωνή·
κανεὶς ἀπὸ ὅσους ἔχουν κάποιον ἐχθρὸ ἂς µὴν πλησιάζει στὴν Ἱερὴ Τράπεζα, ἂς µὴ δέχεται τὸ σῶµα τοῦ Κυρίου.
Κανεὶς ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ προσέρχονται στὴ θεία Κοινωνία ἂς µὴν ἔχει ἐχθρό. Ἔχεις ἐχθρό;Μὴν προσέλθεις στὴ θεία Κοινωνία.
Θέλεις νὰ προσέλθεις; Συµφιλιώσου καὶ τότε νὰ προσέλθεις καὶ νὰ ἐγγίσεις τὸ Ἱερό. Καὶ δὲν τὰ λέω αὐτὰ ἐγώ,ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Δεσπότης ποὺ σταυρώθηκε γιὰ µᾶς.
Καὶ γιὰ νὰ µᾶς συµφιλιώσει µὲ τὸν Πατέρα δὲν παραιτήθηκε οὔτε ἀπὸ τὴ σφαγὴ οὔτε ἀπὸ τὸ νὰ χύσει τὸ αἷµα Του.
Καὶ σὺ γιὰ νὰ συµφιλιωθεῖς µὲ τὸν συνάνθρωπό σου,δὲν θέλεις νὰ βγάλεις λέξη ἀπὸ τὸ στόµα σου οὔτε τρέχεις πρῶτος;».

Ἀρχιμανδρίτου Βαρνάβα Γιάγκου, Τεῦχος 323, Μάρτιος 2020