ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ  Α­ΚΟ­ΛΟΥ­ΘΙ­ΩΝ  ΜΕΓ.  ΣΑ­ΡΑ­ΚΟ­ΣΤΗΣ
v    ΟΡ­ΘΡΟΣ :  Κά­θε πρω­ί στις π.μ.
v    ΜΕ­ΓΑ­ΛΟ Α­ΠΟ­ΔΕΙ­ΠΝΟ :  Κά­θε Δευ­τέ­ρα, Τρί­τη καί Πέ­μπτη ἀ­πό­γευ­μα ὥρα 6.
v    Ε­ΣΠΕ­ΡΙ­ΝΗ Θ. ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙ­Α ΠΡΟ­Η­ΓΙ­Α­ΣΜΕ­ΝΩΝ ΔΩ­ΡΩΝ : 
        Κά­θε Τε­τάρ­τη ἀ­πό­γευ­μα ὥ­ρα μ.μ.
v    ΠΡΩ­Ϊ­ΝΗ Θ. ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙ­Α ΠΡΟ­Η­ΓΙ­Α­ΣΜΕ­ΝΩΝ ΔΩ­ΡΩΝ :
        Κά­θε Πα­ρα­σκευ­ή πρωί ὥ­ρα π.μ.

v   ΔΥΟ Α­ΚΟ­ΛΟΥ­ΘΙ­ΕΣ ΧΑΙ­ΡΕ­ΤΙ­ΣΜΩΝ :

Α’ κά­θε Πα­ρα­σκευ­ή ἀ­πό­γευ­μα ὥ­ρα μ.μ.
             (Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος τῆς 30/3 στίς 6.30 μ.μ.)
Β’  κάθε Παρασκευή βράδυ στίς 20.45’ – 22.00’.
v    Θ. ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙ­Α ΙΕΡΟΥ ΧΡΥ­ΣΟ­ΣΤΟ­ΜΟΥ : Σάβ­βα­το πρω­ί
v    Θ. ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙ­Α ΜΕ­Γ. ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙ­ΟΥ : Κά­θε Κυ­ρι­α­κή πρω­ί
v    ΚΑ­ΤΑ­ΝΥ­ΚΤΙ­ΚΟΣ Ε­ΣΠΕ­ΡΙ­ΝΟΣ μέ Ο­ΜΙ­ΛΙ­Α ἤ ΠΡΟΒΟΛΗ :
Κά­θε Κυ­ρι­α­κή ἀ­πό­γευ­μα ὥ­ρα μ.μ., μέ ὁ­μι­λη­τές καί                     
θέ­μα­τα
σύμ­φω­να μέ τό πα­ρα­κά­τω πρό­γραμ­μα:
4/03/2012
Α’ Νηστειῶν
Πρωτ.
Μιχαήλ Χαλᾶς
«Ἡ Ἐκκλησία ὡς
φορέας τῆς ἐλπίδας»
11/03/2012
Β’ Νηστειῶν
Ἐρμηνεία Θείας Λειτουργίας :
«Ἐν εἰρήνη τοῦ κυρίου δεηθῶμεν»
18/03/2012
Γ’ Νηστειῶν
Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυροῦ
25/03/2012
Δ’ Νηστειῶν
Προβολή ψυχοφελῶν ταινιῶν
1/04/2012
Ε’ Νηστειῶν
Ἀρχιμ.
π. Γεώργιος
Ρουσάκης
«Καύση νεκρῶν»