Γάμος

Ἀγαπητοί μας,

Ὁ Γάμος εἶναι θεοσύστατο Μυστήριο. Εἶναι μάλιστα Μυστήριο “Μέγα” τὸ ὁποῖο τελεῖται στὸ κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μπροστὰ στὶς Ἅγιες Εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων καὶ ἀπέναντι ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Θυσιαστήριο.

Στὸν Ἱερὸ αὐτὸ χῶρο ἐσεῖς οἱ δύο ὑποψήφιοι σύζυγοι σὲ λίγες ἡμέρες θὰ ὑποσχεθεῖτε ὅτι θὰ ζήσετε ἀφοσιωμένοι γιὰ πάντα ὁ ἕνας στὸν ἄλλο. Θὰ ζητήσετε καὶ θὰ πάρετε τὴν εὐλογία καὶ τὴ Χάρη τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ ξεκινήσετε τὴ νέα σας οἰκογένεια. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ αὐτὴ θὰ ζεῖτε πλέον μαζί, μὲ ἀγάπη, συμπόνια καὶ ἀλληλοκατανόηση.

Τί εἶναι ὁ Γάμος;

Πολλὲς ἀπόψεις καὶ ὁρισμοὶ, εἰδικῶν καὶ μὴ, ἔχουν διατυπωθεῖ. Ἐμεῖς ὅμως ἐδῶ θὰ προσπαθήσουμε νὰ σᾶς κάνουμε κοινωνοὺς τοῦ γάμου ὡς Ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας, στὸ ὁποῖο, ὅπως πιστεύουμε, οἰκειοθελῶς καὶ μὲ πλήρη ἐπίγνωση προσέρχεστε. Θὰ προσπαθήσουμε νὰ σᾶς κάνουμε κοινωνοὺς τῆς ἄγνωστης σὲ πολλοὺς ὀμορφιᾶς τοῦ γάμου, ποὺ ἡ Ἐκκλησία διαχρονικὰ προσφέρει καὶ θὰ προσφέρει στοὺς πιστούς της.

Ὁ Γάμος δὲν εἶναι μία συμφωνία ἢ ἕνα συμβόλαιο ἢ ἔστω καὶ μία ἁπλῆ καὶ ἤρεμη συμβίωση δύο ἀνθρώπων.

Ὁ γάμος εἶναι ἕνα Μυστήριο, ποὺ ὁδηγεῖ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀμοιβαία ἀγάπη καὶ ὁ ἅγιος ἔρωτας, ποὺ νοιώθετε βαθιὰ μέσα σας μὲ τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μεταμορφώνεται σὲ μία ἀδιάσπαστη ἕνωση ἔτσι ὥστε ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος νὰ ὁρίζει τὸ Γάμο ὡς: “Μυστήριο τῆς ἀγάπης”. Ἡ ἀγάπη ὡς τρόπος ζωῆς εἶναι τόσο ἰσχυρή, ὥστε νὰ νικᾶ καὶ αὐτὸ τὸ θάνατο διότι “κραταιὰ ἕως θάνατον ἡ ἀγάπη” (Ἆσμα ἀσμάτων Η’ 6)

Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἀληθινὰ χριστιανικὸς γάμος εἶναι ἰσόβιος. Στὰ μέτρα τῆς ἀγάπης αὐτῆς φτάνετε, ἂν πολεμήσετε τὸν ἀτομισμό σας καὶ τὸν ἐγωισμό σας, ἂν καλλιεργήσετε ὄχι τὸ “ἐγὼ” ἀλλὰ τὸ “ἐμεῖς”. Τότε ἴσως ἀκούσετε νὰ λένε ὅτι εἶσθε ἐκτὸς πραγματικότητας, ὅμως ἐσεῖς θὰ ζεῖτε μυστικὰ μέσα σας τὸν πνευματικὸ νόμο τῆς ἀγάπης, θὰ εἶσθε πλήρεις στὴν κένωσή σας καὶ αὐξημένοι στὴν ἐλάττωσή σας.

Αὐτὴ τὴ μεγάλη δωρεὰ τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου νὰ μᾶς δωρίζει αὐτά, ποὺ οἱ ἄνθρωποι παρὰ τὰ πλούσια αἰσθήματά τους καὶ τοὺς μεγάλους ἔρωτές τους δὲν κατορθώνουν, μᾶς χαρίζει ἡ Ἐκκλησία. Ἔτσι ὁ γάμος εἶναι τὸ κλειδί, ποὺ ἀνοίγει τὴν μεγάλη θύρα τῆς ἁγιότητας καὶ τῆς ὁλοκληρωμένης ἀγάπης, εἶναι ἡ ἀρχὴ ἑνὸς δυναμικοῦ καὶ ὑπεύθυνου τρόπου ζωῆς, εἶναι ἡ προετοιμασία γιὰ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Προετοιμασία γιὰ τὸ Γάμο.

Ἡ ἐλλιπὴς παιδεία γάμου ἔχει δυσάρεστα ἀποτελέσματα (πολλὰ διαζύγια). Ἡ προετοιμασία ἔχει σκοπὸ νὰ καλλιεργήσουν οἱ μελλόνυμφοι τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἑνότητα ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς μνηστείας. Σὲ αὐτὸ συμφωνοῦν ὅλοι. Ἡ διαφορὰ μας εἶναι στὴ μέθοδο.

Χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ πικράνουμε πρόσωπα, θὰ ἦταν ἀνέντιμο νὰ μὴν ἐπισημάνουμε τὴν, ὄχι μόνο ἀνορθόδοξη, ἀλλὰ καὶ τὴν γενικὰ ἐπιζήμια γιὰ τοὺς μελλονύμφους, συνταγὴ τῆς συμβίωσης πρὶν ἀπὸ τὸ γάμο.

Μία τάση ποὺ θέλει νὰ παρασύρει καὶ παρασύρει – καὶ τὶς χριστιανικὲς οἰκογένειες παίρνοντας μορφὴ “ἐπιδημίας” γιὰ τὴν ἀναγκαιότητά της καὶ ποὺ ἡ Ἐκκλησία δὲν υἱοθετεῖ ὡς προϋπόθεση ἐπιτυχίας ἑνὸς γάμου, διότι δὲν στηρίζεται στὰ πνευματικὰ θεμέλια, ποὺ οἰκοδομεῖται ὁ τίμιος γάμος.

Ἡ σαρκικὴ ἕνωση μέσα στὸ γάμο εἶναι ἡ πιστοποίηση τῆς ἑνότητας ποὺ ὑπάρχει καὶ ὄχι μία φυσικὴ ἐκπλήρωση τοῦ γενετησίου ἐνστίκτου, ποὺ μποροῦμε μὲ περισσὴ εὐκολία νὰ χυδαιοποιοῦμε ἀτιμώρητα.

Βασικὴ προϋπόθεση εἶναι ἡ πίστη στὸ Θεό. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν πίστη καὶ μὲ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχή σας στὴ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας θὰ παίρνετε τὴ δύναμη, γιὰ νὰ ξεπεράσετε τὰ ἐμπόδια της ζωῆς. Ἡ ἀγάπη, ἢ καλύτερα ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀγάπης μεταξύ σας, εἶναι ἀδύνατη χωρὶς τὴν ἀναφορά σας στὸ Θεό. Οἱ πιστοὶ σύζυγοι ἔχουν ὡς πρότυπο στὴ ζωὴ τους τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ Χριστιανικὸς γάμος εἶναι ἕνα ἐργαστήρι ἁγιότητος, εἶναι μία δυνατότητα νὰ ζήσουμε τὸ Μυστήριο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ μέσω τῆς ἑνότητος καὶ ἀνακαλύψεως τοῦ ἄλλου ὡς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι λοιπὸν αὐτονόητο ὅτι βάζοντας στὴ ζωὴ σας αὐτὸν τὸν προσανατολισμὸ ἡ σωστὴ προετοιμασία σας δὲν θὰ ἐξαντληθεῖ στὴν ἀπόκτηση μόνο τῶν ἀναγκαίων ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ κυρίως στὴν πνευματική σας ὑποδομή.

Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ πνευματικὴ ζωὴ θὰ σᾶς ἐνισχύουν στὴν κοινή σας πορεία. Ἡ πνευματικὴ ζωὴ εἶναι ἕνας συνεχὴς ἀγώνας γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς ἁμαρτίας-ἀποτυχίας καὶ γιὰ τὴν οἰκείωση μέσω τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τῆς κοινωνίας σας μὲ τὸ Θεό. Ἔτσι ἡ πνευματικὴ ζωὴ δὲν “πνίγει” τὸ γάμο στὰ καθημερινά του προβλήματα, ἀλλὰ τὸν ἀναδεικνύει, τὸν προστατεύει καὶ χαρίζει στοὺς συζύγους τὴν κατάκτηση ἀρετῶν καὶ ὑψηλῶν πνευματικῶν βιωμάτων, τῶν ὁποίων κοινωνοὶ (φορεῖς) εὐχόμεθα γρήγορα νὰ γίνετε.

Δυσκολίες στὸ γάμο σήμερα

Σήμερα, δυστυχῶς, οἱ περισσότεροι χριστιανοὶ δὲν κατανοοῦν τὸ γάμο ὡς Ἱερὸ Μυστήριο, ἀλλὰ σὰν ἕνα κοσμικὸ γεγονός. Ἡ εἰσβολὴ νέων ἰδεῶν στὴν ζωή μας, ξένων πρὸς τὶς Ἱερὲς Παραδόσεις μας, ἀπομακρύνουν τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὴ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ συντελοῦν στὸ νὰ μὴ συνειδητοποιοῦν οἱ μελλόνυμφοι τὰ τελούμενα.

Ὁ ἐλλοχεύων ἐγωκεντρισμὸς καὶ ἡ ἀδυναμία πλήρους ἀποδοχῆς τοῦ ἄλλου διασποῦν τὴν ἑνότητα καὶ ἐπιφέρουν τὴ ρήξη καὶ τὴ σύγκρουση. Ἔτσι ἡ κάλυψη τῆς ἀπουσίας τῆς ἀγάπης καὶ ἡ ἐπιθυμητὴ δικαίωση βρίσκουν τὴν καταφυγὴ τους πολὺ εὔκολα στὸ νόμο. Ὁ Γάμος ὅμως δὲν στηρίζεται στὸ δίκαιο διακανονισμὸ ὑποχρεώσεων καὶ δικαιωμάτων, ἀλλὰ στὴν αὐτοπροσφορὰ τῶν ἀγαπώντων προσώπων.

Ὁ πανσεξουαλισμὸς μέσα στὴν ποικιλία τῶν μορφῶν ποὺ αὐτὸς παρουσιάζεται εἶναι ἕνας ἀρνητικὸς παράγων γιὰ τὸ γάμο. Ἡ ἀγάπη τῶν συζύγων ἀντὶ νὰ ὑπηρετεῖ τὴ σωφροσύνη θυσιάζεται στὸ βωμὸ ἀντιλήψεων ἄσχετων μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ πολλὲς φορὲς δικαιωμένων μὲ τὸ μανδύα καὶ τὴν ἐπικάλυψη ὡς δῆθεν “νέων ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων”.

Καθημερινὰ σήμερα γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων καταστάσεων ὅπου εἴτε μέσα ἀπὸ τὴν τηλεόραση εἴτε μέσα ἀπὸ τὸν τύπο κάποιοι εἰδικοὶ ἀναλαμβάνουν τὸν κόπο “ἐπιστημονικὰ” πλέον νὰ δικαιώσουν τὰ πάθη μας καὶ τὸ τέλμα μας. Ὅλες οἱ δυσκολίες ποὺ ὑπάρχουν εἶναι γιὰ μᾶς τοὺς πιστοὺς τρόποι ἀσκήσεως καὶ ὄχι δρόμοι φυγῆς. Εἶναι μία εὐλογία τοῦ Θεοῦ ὅπου μὲ λίγη ὑπομονή, μὲ ταπείνωση καὶ μὲ ἀγάπη καὶ οἱ δύο μαζὶ σταυρώνοντας τὴν ἐγωπάθειά μας καὶ τὴν αὐτάρκειά μας βιώνουμε στὴν κάθε στιγμὴ τὴ χαρὰ τῆς αἰωνιότητας.

Τελειώνοντας σᾶς ὑπενθυμίζουμε τὰ σοφὰ λόγια του μακαριστοῦ γέροντος Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου: “Ὅταν κάποιος εἶναι ἐλεύθερος, ἔχει δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις. Ὅταν γίνει ἔγγαμος, ἔχει ἐλάχιστα δικαιώματα καὶ πάρα πολλὲς ὑποχρεώσεις. Ὅταν ὅμως ἀποκτήσει καὶ τέκνα, δὲν ἔχει καθόλου δικαιώματα, ἀλλὰ μόνο ὑποχρεώσεις”.

Ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας, σᾶς εὐχόμαστε νὰ ζήσετε μὲ ἀγάπη, μὲ ἑνότητα, παντοτινὴ εὐτυχία καὶ ἡ χάρη καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νὰ συνοδεύει τὴ νέα σας ζωή.

Θεωροῦμε ὑποχρέωσή μας νὰ σᾶς ὑπενθυμίσουμε τὰ ἀκόλουθα ποὺ ἀφοροῦν τὴ τέλεση τοῦ γάμου σας.

  • Ὅπως προαναφέραμε εἶναι σωστὸ τώρα ποὺ πρόκειται νὰ πορευθεῖτε μαζὶ τὴ νέα σας ζωὴ ὡς ἐνεργὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας νὰ προετοιμασθεῖτε καὶ πνευματικά. Δηλαδὴ νὰ ἐπισκεφθεῖτε Πνευματικὸ γιὰ ἐξομολόγηση καὶ ἀκολουθώντας τὶς ὁδηγίες του νὰ ἑτοιμασθεῖτε γιὰ Θεία Κοινωνία.
  • Παρακολουθεῖστε μὲ εὐλάβεια τὰ λόγια τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου. Εἶναι γιὰ σᾶς. Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι ὁ Ἱερὸς Ναὸς εἶναι τόπος λατρείας καὶ προσευχῆς. Κάποιες συνήθειες ὅπως τὸ πάτημα τοῦ ποδιοῦ, τὰ κουφέτα, ὁ στολισμός… δὲν ἀνήκουν στὴν παράδοσή μας. Ἀντιθέτως λειτουργοῦν εἰς βάρος τοῦ Μυστηρίου καὶ κυρίως ὅταν παρεμβάλλονται στὴν πιὸ ἱερὴ στιγμή του, ἀποσπώντας τὴν προσοχὴ ὅλων.
  • Νὰ μὴ λησμονεῖτε ὅτι ὁ γάμος σας τελεῖται μέσα στὸν Ἱερὸ Ναό, ποὺ εἶναι τόπος λατρείας καὶ προσευχῆς. Ἔτσι ἡ ἐνδυμασία σας νὰ εἶναι εὐπρεπὴς καὶ ὄχι ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου.
  • Ἡ προσέλευσή σας στὸν Ἱερὸ Ναὸ νὰ εἶναι ἔγκαιρη καὶ τὴν ὥρα ἀκριβῶς ποὺ ἀναγράφεται στὸ προσκλητήριο. Ἔτσι θὰ ἀποφύγετε τὴ δική σας ταλαιπωρία καθὼς καὶ τῶν καλεσμένων, ἀφοῦ συνήθως μετὰ τὸ δικό σας Μυστήριο ἀκολουθεῖ κάποιο ἄλλο.
  • Σᾶς παρακαλοῦμε, ἐὰν παρευρίσκονται φωτογράφοι καὶ βιντεογράφοι, νὰ τοὺς συστήσετε νὰ ἐνεργοῦν μὲ διάκριση, χωρὶς νὰ ἐνοχλοῦν, ἔχοντας σεβασμὸ στὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου σας. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς δὲν ὑποκαθιστᾶ σὲ καμμία περίπτωση τὸ στούντιο, στὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε κανονικὰ νὰ βρίσκονται.