Τὸ εἰσαγωγικὸ μέρος ἀποτελεῖ ἕνα περιεκτικότατο, ἀλλὰ καὶ αὐτονόητο ἀπὸ κάθε φυσιολογικὸ “ζεῦγος” μήνυμα ὅλων των ἐπακολουθούντων ὁδηγιῶν-προτάσεων. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει καὶ μὲ τὸ “Ἀποτέλεσμα”. Εἶναι πολὺ συμπυκνωμένο τὸ κείμενο καὶ χρειάζεται μελέτη. Πάντως θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι πλήρης ἡ πρόταση αὐτὴ καὶ μόνο ἀπὸ τὶς δύο προτεινόμενες βασικότατες ὁδηγίες: 1.”Διδάξτε ὅτι ὁ γάμος εἶναι ἱερὸς καὶ ἐφόρου ζωῆς. Ἀναλύστε το καὶ μιλῆστε γὶ ‘αὐτό”. 
2. “Κάντε τὴν ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ σας Ὑψηλὴ Προτεραιότητα στὴ ζωή σας. Νὰ εἶστε διαθέσιμος συνέχεια καὶ νὰ συμμετέχετε στὴ ζωή του”. 
Ὅλα τα ἄλλα θὰ ἔρθουν ὡς συνέπεια τοῦ ἱεροῦ κόπου, ὁ ὁποῖος οὐδέποτε χάνεται. Δὲν θὰ ἔχουν περιθώρια  οἱ γονεῖς νὰ ἀπογοητευτοῦν, ὅπως πολὺ ὡραία τα συναρμόζει στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου καὶ ἐμψυχώνει, μὲ…

ἐλπίδα ζῶσα: “Οὐδὲν οὕτω σαλεύει, ὡς τὸ εἰκή νομίζειν κόπτεσθαι καὶ μάτην”. (Τίποτε δὲν ταλαντεύει, ταράζει καὶ δημιουργεῖ ζημιά, ὅσο το νὰ νομίζει κάποιος πὼς κουράζεται ἄσκοπα καὶ μάταια). Στὰ ἱερὰ πράγματα δὲν ὑπάρχει “κόπος ἄσκοπος”.


Ἰδοὺ καὶ ἡ εἴδηση:
Τὸ Ἀμερικανικὸ Κολλέγιο Παιδιάτρων θέλει τὸ “Καλύτερο γιὰ τὰ Παιδιὰ” καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐπιδιώκει νὰ ἐκπαιδεύσει τοὺς γονεῖς, τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς ὑπεύθυνους χάραξης πολιτικῆς γιὰ τὸν κρίσιμο ρόλο ποὺ παίζει ἡ οἰκογένεια στὴ ζωὴ ἑνὸς παιδιοῦ. Ἡ φυσικὴ οἰκογένεια ἔχει κακοποιηθεῖ καὶ πληγωθεῖ τὶς τελευταῖες δεκαετίες καὶ ὡς ἀποτέλεσμα τὰ παιδιὰ ὑποφέρουν. 
Μιὰ οἰκογένεια, σχηματισμένη καὶ ἀνεπτυγμένη μέσα στὸ ἀσφαλὲς περιβάλλον ἑνὸς γάμου ἀγάπης μεταξὺ ἑνὸς ἄνδρα καὶ μιᾶς γυναίκας, εἶναι τὸ βέλτιστο παιδικὸ περιβάλλον ποὺ ὁδηγεῖ τὸ παιδὶ νὰ ἀνατραφεῖ σωστὰ καὶ νὰ πάρει ὑγιεῖς ἀποφάσεις.
Δεδομένου ὅτι ἡ πρόληψη εἶναι πάντα το “καλύτερο φάρμακο”, τὸ Κολλέγιο προσφέρει τὶς ἀκόλουθες προτάσεις γιὰ τὴ μεγιστοποίηση τῆς ὑγείας μιᾶς οἰκογένειας σὲ ὁλόκληρο τὸν κύκλο ζωῆς ἑνὸς παιδιοῦ.
Καλλιεργῆστε τὸ γάμο σας. Αὐτὸ εἶναι θεμελιῶδες γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν καὶ τῆς οἰκογένειας.
Μεγαλῶστε τὸ παιδί σας μὲ ὑπευθυνότητα καὶ πειθαρχία, ἡ ὁποία εἶναι μιὰ ἰσορροπημένη προσέγγιση γιὰ τὴν ἀνατροφὴ παιδιῶν. Διδάξτε τὴν ὑψηλὴ ἀξία μιᾶς ὑπεύθυνης καὶ γεμάτης σεβασμοῦ συμπεριφορᾶς.
Κάντε τὴν ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ σας Ὑψηλὴ Προτεραιότητα στὴ ζωή σας. Νὰ εἶστε διαθέσιμος συνέχεια καὶ νὰ συμμετέχετε στὴ ζωή του.

Οἰκοδόμηση Οἰκογένειας: 
Διδάξτε ὅτι ὁ γάμος εἶναι ἱερὸς καὶ ἐφόρου ζωῆς. Ἀναλύστε το καὶ μιλῆστε γὶ ‘αὐτό. 
Κάντε πράγματα μαζί: ἀναψυχή, διακοπές, λατρεία, κοινωνικὴ ὑπηρεσία. 
Διδάξτε τὸ παιδί σας γιὰ τὴν πίστη σας καὶ τὶς πεποιθήσεις σας. 
Περιορίστε τὴν ἔκθεση τοῦ παιδιοῦ σας καὶ τὴ συμμετοχή του σὲ ἠλεκτρονικὰ μέσα. 
Γνωρίστε τοὺς φίλους του παιδιοῦ σας  καὶ τοὺς γονεῖς τῶν φίλων του παιδιοῦ σας.
Μὴν τρομάζετε ἀπὸ τὴν ἐφηβεία.
Συμμετέχετε στὴ ζωὴ τού / της. 
Ὁρίστε ὅρια. Οἱ ἔφηβοι δὲν εἶναι ἁπλὰ μικροὶ ἐνήλικες. Χρειάζονται τὶς σοφὲς συμβουλὲς καὶ ὁδηγίες. 
Παρακολουθῆστε τὴν ἔκθεση τοῦ ἐφήβου στὰ ψηφιακὰ-ἠλεκτρονικὰ μέσα. 
Περιορίστε τὴν ἔκθεση σὲ ἀκατάλληλα μέσα καὶ ρυθμίσεις. 
Διδάξτε ὑγιεινὸ τρόπο ζωῆς: ὕπνο, διατροφή, ἄσκηση, περιορισμένο χρόνο προβολῆς, κλπ. 
Διδάξτε τὸ παιδί σας γιὰ τὸ σὲξ καὶ πῶς / γιατί νὰ ἀποφεύγεται ἡ σεξουαλικὴ δραστηριότητα πρὶν ἀπὸ τὸ γάμο. 
Διδάξτε τὸ παιδί σας γιὰ τὴν ἀξία τοῦ γάμου καὶ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ σωστοῦ συζύγου τὴν κατάλληλη στιγμή.
Νὰ εἶστε διαθέσιμος γιὰ τοὺς μεγαλύτερους ἐφήβους σας:
Προσφέρετε συμβουλὲς “καθοδήγησης”. 
Δῶστε ἐλευθερίες ὅσο ἡ ὡριμότητά του/τῆς ἐπιτρέπει: ὁδήγηση, ταξίδια, μόνος/ἡ στὸ σπίτι, κλπ.
Ἐνθαρρύνετε τὸ παιδί σας νὰ πάρει ὥριμες ἀποφάσεις ὅσον ἀφορᾶ τὸ γάμο. Πεῖτε τοῦ λοιπόν:
Ἀποφύγετε τὴ συγκατοίκηση μὲ τὸ μελλοντικό σας σύζυγο. Αὐτὸ θὰ βλάψει τὸν μελλοντικό σας γάμο. 
Περιμένετε μέχρι νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀκαδημαϊκὴ ἐκπαίδευση.
Ἐξασφαλίστε μιὰ ἐργασία πρὶν παντρευτεῖτε. 
Βρεῖτε ἕναν σύζυγο μὲ παρόμοιες πνευματικὲς ἀξίες.
Ἀναζητῆστε καὶ πάρτε συμβουλὲς πρὶν τὸ γάμο.

Γονεῖς: Ἀπολαῦστε τὴ σχέση σας μὲ τὸ ἐνήλικό σας παιδί.

Ἀποτέλεσμα: Τὸ παντρεμένο ζευγάρι ὑπόσχεται διὰ βίου δέσμευση καὶ καθιστᾶ τὸν γάμο ὕψιστη προτεραιότητα. Ἐπιδιώκει τὴν ἐπίλυση τῶν συγκρούσεων ὅπως ἀπαιτεῖται καὶ τὸν ἐμπλουτισμὸ τοῦ γάμου συνεχῶς. Τὰ παιδιὰ τοὺς ὠφελοῦνται καὶ ὁ ὑγιὴς οἰκογενειακὸς κύκλος διαιωνίζεται.
Παρόλο ποὺ τὸ ἰδανικὸ περιβάλλον γιὰ τὴν ἀνατροφὴ ἑνὸς παιδιοῦ εἶναι ἀπὸ τοὺς παντρεμένους βιολογικοὺς γονεῖς του, ἡ οἰκογενειακὴ δυσαρμονία καὶ οἱ διάφορες περιστάσεις ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴ διάλυση τῶν οἰκογενειῶν καὶ τὴν ἐλλειπῆ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν.


Πηγὴ : Ἀμερικανικὸ Κολλέγιο Παιδιάτρων (www.acpeds.org)