Η δημιουργία οικογενείας εκφράζει την έναρξιν ενός νέου τρόπου ζωής, η οποία δύναται να αποτελέση πλήρη αρμονικήν συνύφανσιν ή απλώς συνύπαρξιν των μελών της. Αι αρμονικαί διαπροσωπικαί τάσεις εις την οικογένειαν, αι οποίαι συνιστούν κεφαλαιώδη παράγοντα διά το ομοιοστατικόν ισοζύγιον των μελών της και την αρραγή επιβίωσιν της οικογενείας, καθορίζονται κυρίως από το πνευματικόν, φιλοσοφικόν και συναισθηματικόν υπόβαθρον των συζύγων.

Εις τα πλαίσια της οικογενείας, εκ παραλλήλου, καθίσταται εφικτή η διαμόρφωσις και η εν συνεχεία γνησία έκφρασις της προσωπικότητος εκάστου μέλους, η παράλληλος καλλιέργεια αξιών, η κοινή αποδοχή αξιολογικών συστημάτων, το κοινόν αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, εντός ιδανικού κλίματος εις το οποίον επιτυγχάνεται η μεγίστη δυνατή διαπροσωπική προσέγγισις και η βαθυτέρα δυνατή συναισθηματική μέθεξις των μελών. Βασικαί αρχαί ψυχικής αρμονίας και αληθούς συνυφάνσεως εις την οικογένειαν είναι η ανυπόκριτος, βαθεία αγάπη μεταξύ των γονέων, το βαθύ αίσθημα σεβασμού αυτών, η πλήρης αποδοχή της ισοτιμίας και της αλληλοπεριχωρήσεως, η πλήρης αποδοχή της προσωπικής ευθύνης, η διηνεκής καλλιέργεια των αρετών και η ισότιμος και ισοβαρής αγάπη προς τα τέκνα, εις τα πλαίσια του σεβασμού προς την προσωπικότητα και την χαρακτηριολογικήν ιδιαιτερότητα των τέκνων.

Η αγάπη και η συγγνώμη είναι οι βασικοί συντελεσταί της διατηρήσεως του αρμονικού ισοζυγίου των διαπροσωπικών σχέσεων εις την οικογένειαν. Αμφότεραι προϋποθέτουν υπαρξιακήν σταθερότητα, στηριζομένην εις αρραγείς μεταφυσικάς προεκτάσεις και σταδιακήν απελευθέρωσιν εκ των παθών. Παράγοντες σταθμίζοντες την υπαρξιακήν σταθερότητα είναι η βαθεία γνώσις του εγώ, η εσωτερική ειρήνη, η αυθεντική αίσθησις του εαυτού, η αυτοαποδοχή, η αγάπη του απολύτου, η πνευματική καλλιέργεια, η ελευθερία και η αυτονομία.

Η ανάπτυξις του παιδίου καθίσταται αρμονική μόνον εντός ατμοσφαίρας αγάπης και ψυχικής υποστηρίξεως, εις την οποίαν δύναται να πραγματοποιηθη η εμφύτευσις υψηλών αξιών διά του λόγου και του παραδείγματος, εις τας οποίας πρωτεύουν η αίσθησις του κοινού αγαθού και το πνεύμα της θυσίας, ο σεβασμός του ανθρωπίνου προσώπου, η συνεχής ανοδική πνευματική πορεία αυτού και ιδίως η εναρμόνισις του προσωπικού Είναι μετά του θεανδρικού προτύπου του Κυρίου. Η αποδοχή της εν Χριστώ αληθείας και η εδραίωσις της ζωής επί ταύτης της αληθείας αποτελούν τον ουσιώδη γνώμονα της ζωής της οικογενείας

Απόσπασμα από το άρθρον «Οικογένεια: συνύφανσις ή συνύπαρξις;»