«Τί νὰ λέω στὴν προσευχή μου;». 
Εἶναι ἐρώτημα πολλῶν Χριστανών  ποὺ θέλουν νὰ καλλιεργήσουν,  τὴν προσευχή, ἀλλὰ δὲν ξέρουν πῶς. 
 Ὑπάρχουν διάφορα εἴδη προσευχῆς, τὸ καθένα μὲ τὰ δικά του γνωρίσματα καὶ πλεονεκτήματα. Πρῶτα-πρῶτα ἔχουμε τὶς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ τὶς ὁποῖες – ἐκτὸς ἀπὸ τὴ θεία Λειτουργία – μποροῦμε νὰ προσευχηθοῦμε καὶ μόνοι στὸ σπίτι μας. 
Πολλοὶ Χριστιανοὶ ἔχουν τὴ συνήθεια λίγο πρὶν κατακλιθοῦν γιὰ ὕπνο νὰ διαβάζουν τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο, μιὰ θαυμάσια μικρὴ Ἀκολουθία μὲ πλῆθος αἰτημάτων κατάλληλων γιὰ τὴν περίσταση. Ἄλλοι κάθε μέρα ἀποθέτουν στὸν θρόνο τῆς Θεοτόκου τὴν ἀνθοδέσμη τῆς εὐλαβείας τους, τοὺς Χαιρετισμοὺς ἢ τὴν Παράκληση. 
Ἄλλοι, ποὺ ξυπνοῦν πολὺ πρωὶ καὶ δὲν ἔχουν  ἐντατικὸ πρόγραμμα ἐργασίας, διαβάζουν τὸ Μεσονυκτικὸ ἢ κάποια ἀπὸ τὶς Ἀκολουθίες τῶν Ὡρῶν ἢ τὸν Ὄρθρο ὁλόκληρο ἢ τμῆμα του ἢ ἁπλῶς τὸν Κανόνα τοῦ ἁγίου ποὺ ἑορτάζει ἐκείνη τὴν ἡμέρα. 
Εὐλογημένη συνήθεια νὰ χρησιμοποιοῦν οἱ πιστοὶ καὶ ἐκκλησιαστικὲς Ἀκολουθίες στὶς προσευχές τους, Ἀκολουθίες ποὺ μοσχοβολοῦν χάρη Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἁγιάζουν ὅσες ψυχὲς τὶς τιμοῦν! Πολὺ βοηθητικὲς ὅμως εἶναι καὶ οἱ προσευχὲς ποὺ ἔχουν συντάξει ἄνθρωποι ποὺ εὐαρέστησαν στὸν Θεό.  
Τέτοιες προσευχὲς εἶναι οἱ θεόπνευστοι Ψαλμοὶ καὶ οἱ προσευχὲς τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ μποροῦμε νὰ βροῦμε στὰ Προσευχητάρια. 
Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μαθαίνουμε νὰ προσευχόμαστε σωστά. 
Διαμορφώνουμε σωστὸ ἦθος προσευχῆς. 
Διότι οἱ ἅγιοι συντάκτες τους ἀγωνίστηκαν σκληρὰ νὰ ἐφαρμόσουν τὶς θεῖες ἐντολές, καθαρίστηκαν, φωτίστηκαν, πλησίασαν τὸν Θεό. 
Ἀπέκτησαν πολὺ μεγάλη ἐμπειρία προσευχῆς. 
Γι᾿ αὐτὸ οἱ προσευχὲς ποὺ μᾶς ἄφησαν εἶναι ἐμπνευσμένες.  
Εἶναι πολὺ ὠφέλιμο νὰ προσεύχεται κανεὶς μὲ τὶς προσευχὲς τῶν ἁγίων Πατέρων. 
Ὅποιος τὶς χρησιμοποιεῖ μαθαίνει νὰ ἐπιμένει στὴ δοξολογία τοῦ Θεοῦ. 
Νὰ εὐχαριστεῖ τὸν Θεὸ κατ᾿ ἐξοχὴν γιὰ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ Του, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλες τὶς εὐεργεσίες Του, ἀκόμη καὶ γιὰ ὅσες δὲν γνωρίζει. Μαθαίνει νὰ στέκεται στὴν προσευχὴ μὲ τὸ φρόνημα ὅτι δὲν ἔκανε τίποτε καλὸ στὴ γῆ, ὅσα κι ἂν ἔχει κάνει, καὶ νὰ ἀναγνωρίζει τὴ μεγάλη ἁμαρτωλότητά του. 
Νὰ ἔχει ἀκόμη αἰτήματα πνευματικά. 
Ὅ,τι κι ἂν ζητᾶ ἀπὸ τὸν Θεό, νὰ καταλήγει μὲ τὸ «ὄχι ὅμως ὅ,τι θέλω ἐγώ, ἀλλὰ ὅ,τι θέλεις Ἐσύ». Νὰ ἐπικαλεῖται τὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου, τὴν μόνη εὐάρεστη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ Πατρὸς θυσία, ὅπως καὶ τὶς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων καὶ ἰδιαιτέρως τῆς Θεοτόκου. 
 Φυσικὰ ὁ πιστὸς μπορεῖ νὰ προσεύχεται καὶ μὲ δικά του λόγια. 
Ἡ αὐτοσχέδια δική του προσευχὴ ἱκανοποιεῖ τὴν ἀνάγκη τοῦ πιστοῦ νὰ ἐκφράσει μὲ εὐλάβεια καὶ ἁπλότητα αὐτὸ ποὺ τὸν ἀπασχολεῖ καὶ κυριαρχεῖ στὸν ἐσωτερικό του κόσμο. 
 Ἄλλοτε ὁ χριστιανὸς περνᾶ θλίψη καὶ θέλει νὰ ξεχύσει στὴν προσευχή του τὸν πόνο τῆς ψυχῆς του. 
Ἄλλοτε βρίσκεται μπροστὰ σὲ δίλημμα· ζητᾶ τὸν φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ. Ἢ μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται ὅτι ὁ Θεὸς στέκεται μακριὰ ἀπὸ τὰ ὅσα τοῦ συμβαίνουν· τότε Τὸν ἱκετεύει νὰ λύσει τὴ σιωπή Του. 
Πιέζεται ἀπὸ σφοδρὸ πειρασμό· κραυγάζει γιὰ βοήθεια. Ἡ καρδιά του εἶναι ταραγμένη· προσκαλεῖ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα νὰ χαρίσει τὴν εἰρήνη Του. 
Τὸν βαραίνουν οἱ ἁμαρτίες του· αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ ζητήσει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. 
Ἄλλοτε θέλει νὰ εὐχαριστήσει τὸν Θεὸ γιὰ τὶς δωρεές Του ἢ νὰ Τὸν δοξάσει, καθὼς ἔλαβε κάποια αἴσθηση τοῦ μεγαλείου Του… Ἔχουμε ἀνάγκη νὰ ποῦμε αὐτὸ ποὺ αἰσθανόμαστε καὶ μᾶς φορτίζει. 
Στὸν Θεὸ τὸ λέμε, στὸν στοργικὸ Πατέρα μας. Πάρα πολὺ βοηθητικὴ στὴν προσευχή μας εἶναι καὶ ἡ λεγόμενη μονολόγιστη εὐχή, τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», τὸ ὁποῖο βέβαια καλλιεργοῦν συστηματικὰ οἱ μοναχοί, ἀλλὰ τὴν χρησιμοποιοῦν καὶ ἀρκετοὶ Χριστιανοὶ ποὺ ζοῦν μέσα στὸν κόσμο. Λέγεται μονολόγιστη, διότι περιέχει μία μόνο ἔννοια. 
Ἔτσι πιὸ εὔκολα συγκεντρώνεται ὁ νοῦς, καὶ γι᾿ αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει μὲ ἰδιαίτερη θέρμη. 
Ἐπίσης εἶναι κατάλληλη γιὰ κάθε περίσταση, διότι μ᾿ αὐτὴ ζητοῦμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. 
 Μέσα ὅμως στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ περιλαμβάνονται ὅλα τὰ αἰτήματα. Ἡ μονολόγιστη εὐχὴ εἶναι πολὺ χρήσιμη ὅταν ἡ ψυχὴ δὲν μπορεῖ νὰ προσευχηθεῖ μὲ πολλὰ νοήματα καὶ πολλὰ λόγια, καὶ εἶναι πολὺ κατάλληλη νὰ τὴ χρησιμοποιοῦμε σὲ ὧρες ἀναμονῆς ἢ ταξιδιοῦ. 
 Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔδωσε πολλοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους μποροῦμε νὰ ἐπικοινωνοῦμε μαζί Του! 
 Ἂς δείξουμε φιλοπονία στὴν καλλιέργεια τῆς προσευχῆς, γιὰ ν᾿ ἀπολαμβάνουμε τὸν πλοῦτο τῶν χαρίτων της!
ΟΣΩΤΗΡ2064