Κάθε άνθρωπος έχει τρεις φίλους…

Κάθε νθρωπος χει τρες φίλους. νας τν γκαταλείπει κατ τν ραν το θανάτου, λλος κατ τν νταφιασμν κα τρίτος τν συνοδεύει πέραν το τάφου.


πρτος εναι τ λικ γαθά, δεύτερος o φίλοι του κα τρίτος τ καλ ργα.

Διά τοτο νθρωπος πρέπει ν φροντίζ, στε ν, ταν γεννήθη, λοι γελοσαν κα ατς κλαιεν, ταν ποθάν, ο λλοι ν κλαίουν κα ατς ν γελά!